Chỉ có thể là Nhật Bản.

Mương thoát nước mà sạch thế này thì đúng là chỉ có Nhật Bản